Dezvoltarea infrastructurii educaţionale nonformale şi perfecţionarea cadrelor didactice – Proiect ID 155601

Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod proiect 155601

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Baia Mare

Perioada de implementare: iulie 2022 – decembrie 2023

Valoare totala 3.657.619,86 lei, din care:

 

Total

2%

AFN

DAS

2.541.724,50

50.834,49

2.490.890,01

Scoala

1.115.895,36

22.317,91

1.093.577,45

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale specifice în zona SDL/ZUM prin furnizarea unui pachet de servicii integrate cu accent pe creșterea aportului educației non-formale și descentralizarea locală a serviciilor publice în vederea creșterii capacității zonei SDL/ZUM de administrare și diversificare a serviciilor furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea aportului educației non-formale la dezvoltarea persoanală a noii generații prin dezvoltarea infrastructurii socio educative și creșterea capacității zonei SDL/ZUM de administrare și diversificare a serviciilor specifice furnizate
 2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei și intensificarea prezenței serviciilor publice în zonă și creșterea performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM în teritoriu SDL
 3. Furnizarea serviciilor stomatologice în comunitate prin dotarea și funcționarea unui cabinet stomatologic în zona SDL/ZUM în vederea creșterii accesului la servicii socio-medicale pentru membrii comunității
 4. Formarea cadrelor didactice în vederea lucrului cu copiii proveniți din medii defavorizate și prevenirea abandonului școlar.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 380 de persoane care vor beneficia de servicii integrate și vor îndeplini condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și 50 de cadre didactice care vor participa la activitățile proiectului. Menționăm faptul că în stabilirea numărului de beneficiari s-a avut în vedere tabelul cu indicatorii minimali prezentați în GS CS la paginile 30 – 34, dar în unele cazuri, numărul minimal impus de Ghidul Specific a fost depășit având în vedere necesitatea acestor servicii la nivelul comunității, lucru care reiese din Strategia de Dezvoltare Socială.

Rezultate previzionate:

 • 4 campanii informare/dezbateri publice
 • 1 campanie/dezbatere publică combaterea discriminării și segregării
 • 1 campanie/dezbatere publică prevenire abandonului școlar
 • 8 articole presă apărute în presa locală
 • 16 articole presă online
 • 380 persoane recrutate în GT
 • 50 cadre didactice selectate pentru cursuri de formare profesională
 • 380 persoane monitorizate
 • 50 cadre didactice monitorizate
 • 100 copii beneficiari servicii educaționale, educație non-formală
 • 100 copii beneficiari pachet hrană zilnică
 • 200 de pachete cu rechizite
 • 4 table inteligente achiziționate
 • 76 în întâlniri ale comitetelor civice organizate
 • 912 persoane participante la întâlniri comitete civice
 • 6 acțiuni civice cultural educativ sportive în comunitate
 • minim 88 persoane participante
 • 6 rapoarte ale acțiunilor civice elaborate și diseminate pe site-ul GAL
 • 1 procedură achiziție formare profesinală
 • 1 contract servicii formare profesională
 • 5 cursuri specializare/perfecționare organizate
 • 50 de profesori cursați
 • 1 procedură formare profesională elaborată
 • 50 pachete integrate educaționale furnizate
 • 5 rapoarte ale cursurilor din partea furnizorului de formare profesională
 • 5 ateliere de lucru organizate
 • minim 10 participanți per atelier de lucru
 • 5 rapoarte de desfășurare a atelierelor de lucru
 • 1 metodologie educație inclusivă elaborată
 • 1 set de instrumente educație inclusivă elaborat
 • buletine informative elaborate și distribuite
 • 1 dosar achiziție servicii machetare și imprimare
 • 12 rapoarte lunare de distribuire a buletinelor informative
 • 3 proceduri de furnizare a serviciilor
 • 3 seturi de instrumente de lucru pentru furnizarea serviciilor
 • 180 de pachete de igienă persoanal furnizate
 • 100 pachete pentru igiena locuinței oferite
 • 80 de tineri proveniți din zona SDL/ZUM care vor beneficia de servicii
 • 100 de copii cu vârsta până în 15 ani din zona SDL/ZUM care vor beneficia de servicii
 • 100 persoane adulte (inclusiv vârstnici) din zona SDL/ZUM beneficiare de servicii
 • din numărul total de beneficiari (280persoane), 65 vor fi de etnie romă
 • 1 caiet de sarcini dotare cabinet stomatologic
 • 1 caiet de sarcini achiziție consumabile stomatologice
 • 1 procedura furnizare servicii stomatologice
 • 200 de copii beneficiari de servicii stomatologice
 • 80 de tineri beneficiari de servicii stomatologice
 • în total, 280 de copii și tineri beneficiari de servicii medicale stomatologice, din care 145 de etnie romă
 • 16 întâlniri lunare cu echipa de proiect
 • 1 procedură financiară
 • 1 plan de asigurare a informării, vizibilității și publicității proiectului
 • 1 procedură managerială de evaluare a realizării în termen a activităților proiectului
 • 16 întâlniri cu echipa suport a managerului de proiect
 • 1 procedură arhivare documente proiect
 • 1 procedură achiziții proiect
 • 1 procedură managementul riscurilor

Date de contact Direcția de Asistență Socială

Adresă: Mun. Baia Mare, România,, str. Dacia nr.1, județ Maramureș, cod poștal 430406

Telefon: 0262 211 949 / 0262 211 959

E-mail: das@baiamare.ro

Pag. Web: www.baiamare.ro/ro/servicii-publice/Directia-Asistenta-Sociala

Educatie nonformala 28.07.2023

Peste 270 de persoane recrutate în gt 25.07.2023

Publicare buletin informativ 21.07.2023

Educatie parentala 18.07.2023

Atelier de lucru privind educația inclusivă – BAIA MARE TV

Dezvoltarea infrastructurii educaționale nonformale: Planuri de intervenție și consiliere, pentru beneficiarii proiectului – BAIA MARE TV

Campanii de informare în comunitate – BAIA MARE TV

COMUNICAT DE PRESA – Dezvoltarea educației și perfecționarea cadrelor didactice – BAIA MARE TV

Graiul 27.06.2023

Graiul 24.06.2023

Graiul 17.06.2023

Graiul 16.06.2023

Atelier de lucru 03.04.2023

Campanie informare 24.03.2023

Familia, factorul decisiv in educatia copilului 10.03.2023

Educatie parentala 08.02.2023

Primul buletin informativ 18.01.2023

Educatie nonformala 22.12.2022

Primele activitati cu grupul tinta 28.11.2022

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close