Furnizarea de măsuri specifice privind consilierea, formarea profesională, medierea şi plasarea pe piaţa muncii pentru 930 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială – Proiect ID 155225

Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minoritații romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod proiect: 155225

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Baia Mare

Perioada de implementare iunie 2022 – decembrie 2023

Valoare:

Total

2%

AFN

992.596,40

19.051,93

973.544,47

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Creșterea calitătii vieții și reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială pentru un număr de 930 persoane ( din care minim 80 tineri) cu domiciliul în cartierul Vasile Alecsandri din Muncipiul Baia Mare, prin dezvoltarea și implementarea unei scheme speciale de servicii active de ocupare personalizate. Serviciile de care benefiază persoanele vulnerabile din ZUM/SDL sunt servicii de ocupare: informare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii, în vederea asigurării unui sprijin pentru angajare, și formare profesională.

Un numar de 465 de beneficiari vor participa la cursuri de formare profesională, din care 110 vor fi persoane de etnie romă. Serviciile sprijin pe piața muncii vor asigura locuri de muncă pentru 233 de persoane din grupurile vulnerabile din ZUM/SDL.

Scopul proiectului este de a dezvolta abilitățile beneficiarilor și de a-i pregati pentru identificarea și ocuparea unui loc de muncă. Vom identifica angajatori, vom încheia protocoale de coloborare cu aceștia, vom face cursuri de formare și vom sprijini persoanele defavorizate să îți găsească un loc de muncă potrivit, care să le asigure veniturile și să îi scoată asfel din zona defavorizata în care se găsesc acum.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 465 persoane din zona ZUM/SDL prin furnizarea unui pachet de servicii informare și consiliere pe piața muncii și formare profesională.
 2. Facilitarea incluziunii socio-profesionale a unui număr de 233 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea unui pachet de servicii de ocupare.

Beneficiarii proiectului

Grupul țintă al proiectului este format din 930 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială din ZUM/SDL (minim 80 de tineri).

Toată categoria de persoane care vor constitui grupul țintă al proiectului vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

– au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de SDL aprobat a municipiului Baia Mare

– sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială prin încadrarea în una dintre categoriile definite de Eurostat (indicatorul AROPE).

 Rezultate previzionate:

 • 4 campanii de informare realizate
 • 4 rapoarte ale camapaniiilor întocmite și diseminate
 • 2 dezbateri publice
 • Minim 930 persoanelor din zona SDL/ZUM informați cu privire la serviciile oferite prin proiect
 • 12 întâlniri ale comitetelor civice
 • 144 persoane participante la întâlnirile comitetelor civice
 • 2 acțiuni cultural-educative organizate
 • 30 persoane din GT implicate în acțiunile cultural-educative
 • 1 procedură selecție GT
 • 1 set instrumente selecție GT
 • 930 de persoane din zona ZUM/SDL recrutate și incluse în GT
 • 930 de dosare ale beneficiarilor întocmite
 • 930 de planuri integrate de intervenție elaborate
 • 930 de contracte furnizare servicii încheiate
 • 930 de persoane din GT monitorizate, procedură de acordare a serviciilor și un set de instrumente realizate
 • un program informare și consiliere profesională realizat
 • 930 de beneficiari ai GT informati si consiliati pe piata muncii
 • un caiet de sarcini realizat, procedură de acordare a subvențiilor realizată
 • 465 beneficiari adulți absolvenți ai unui curs de formare profesională
 • minim 110 beneficiari adulți absolvenți ai unui curs de formare profesională de etnie romă
 • 465 diplome eliberate
 • 21 programe de formare profesională realizate
 • un program de mediere pe piata muncii realizat
 • 4 protocoale încheiate cu AJOFM și ONG-uri privind calificarea forței de munca din SDL/ZUM
 • 233 persoane care au un loc de muncă la încetarea calității de participant – din care 55 vor fi romi
 • 20 angajatori care au beneficiat de subvenții pentru angajarea de persoane
 • o procedură managerială de evaluare a realizării în termen a activităților proiectului
 • o procedură financiară
 • un plan de management al riscurilor de implementare
 • proceduri specifice atât pentru secțiunea de management – circuitul documentelor, monitorizare grad îndeplinire rezultate/indicatori, monitorizare și analiză activitate experți, procedură de raportare tehnică
 • minim 15 întâlniri lunare de lucru cu echipa de management
  • procedură de arhivare a documentelor
 • un plan de asigurare a informarii, vizibilității, transparenței și publicității proiectului
 • 2 articole apărute în presa locală care reflectă activitățile din proiect, (din care pozitiv)
 • 4 materiale de presă/articole online care reflectă activitățile din proiect, (din care pozitiv)

 

Date de contact Direcția de Asistență Socială

Adresă: Mun. Baia Mare, România,, str. Dacia nr.1, județ Maramureș, cod poștal 430406

Telefon: 0262 211 949 / 0262 211 959

E-mail: das@baiamare.ro

Pag. Web: www.baiamare.ro/ro/servicii-publice/Directia-Asistenta-Sociala

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close