Furnizarea unui pachet integrat de servicii în cadrul Centrului Comunitar Multifuncţional – Proiect ID 155099

Cod apel: POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Cod proiect 155099

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Baia Mare

Perioada de implementare: iunie 2022- decembrie 2023.

Valoare:

Total

2%

AFN

849.912,00

16.998,24

832.913,76

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Creșterea calității vieții și reducerea riscului de marginalizare și excluziune socială pentru un număr de 250 persoane (100 copii, 100 tineri și 50 persoane adulte) cu domiciliul în cartierul Vasile Alecsandri din muncipiul Baia Mare, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate adaptat categoriilor de vârstă a Grupului Țintă (copiii vor beneficia de servicii de tip after school, programe educative,recreative și de petrecere a timpului liber, consiliere socială și psihologică, servicii de asistență medical, iar adulții vor beneficia servicii sociale și de asistență în accesarea resurselor comunitare, servicii de asistență medicală, servicii educative și de dezvoltare a aptitudinilor și abilităților de accesare a unui loc de muncă, dezvoltarea aptitudinilor și abilităților antreprenoriale, prin servicii de consiliere profesională, activități recreative, de socializare și de petrecere a timpului liber) în cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației din cartierul Vasile Alecsandri,( aproximativ 24492 si 786 locuitori, respectiv 210 familii , Zona Urbana Marginalizata), din municipiul Baia Mare privind importanța accesului la servicii de sănătate, educative, sociale, petrecere a timpului liber și de ocupare prin desfășurarea de activități de informare și operaționalizarea Centrului Multifuncțional prin licențierea ca furnizor de servicii sociale.
  2. Reducerea riscului de sărăcie, marginalizare și excluziune socială cu 70 %, pentru un număr de 250 persoane aprținând grupurilor vulnerabile din cartierul Vasile Alecsandri, prin accesul la servicii sociale integrate în cadrul Centrului Multifuncțional.

Grupul țintă al proiectului

– 250 persoane ( 100 copii, 100 tineri, 50 adulți) din ZUM beneficiari ai centrului comunitar multifuncțional SD – copii, tineri, femei inclusive cei aflați în situație de risc

– 200 participanți la programe de educație sanitară și prevenție a îmbolnăvirilor, inclusiv educație pe teme ecologice, igiena locuinței, sănătate publică

– 100 persoane de etnie romă din numărul total de 250 persoane, beneficiare de servicii sociale, socio-medicale

Toată categoria de persoane care vor constitui grupul țintă al proiectului vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

– au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de SDL aprobată a municipiului Baia Mare

– sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială prin încadrarea în una dintre categoriile definite de Eurostat (indicatorul AROPE).

 Rezultate   previzionate:

– 2 articole în presa locală privind implementarea proiectului

– 4 materiale de presă on line privind impactul proiectului la nivelul comunității

– 2 dezbateri publice

– 36 întâlniri organizate pentru Comitetele Civice

– 432 participanți la întâlnirile Comitetelor Civice

– 2 acțiuni civice: cultural educative sportive în comunitate 

– 2 Regulamente de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale

– 2 proceduri de admitere în cadrul Centrului

– 2 Proceduri de evaluare a nevoilor sociale

– Metodologii de evaluare multidisciplinară

– 2 proceduri privind reclamațiile și sugestiile

– 5 metodologii de furnizare a serviciilor / expert

– 2 dosare de licențiere

– 2 licențe obținute

– 2 pachete de instrumente de lucru / specialist

– 100 copii beneficiari de servicii de consiliere socială

– 100 copii beneficiari de servicii de educație pentru sănătate , promovarea unui stil de viață sănătos

– 100 copii integrați în sistemul de învățământ de masă / monitorizați privind frecvența școlară

– 100 copii beneficiari de programe de de tip after school, activități recereative și de petrecere a timpului liber, din care 40 vor fi romi

– 100 copii vor beneficia de programe privind egalitatea de șanse și nediscriminarea

– 100 tineri beneficiari de servicii de consiliere socială individuală și de grup, din care 40 vor fi romi

– 50 persoane adulte beneficiare de servicii de consiliere socială și asistență privind accesul la resursele comunitare, din care 20 vor fi romi

– 100 tineri și 50 adulți beneficiari de servicii de consiliere vocațională și dezvoltarea / evaluare a aptitudinilor / abilităților antreprenoariale

– 150 CV-uri și scrisori de intenție întocmite

– 100 tineri și 50 persoane adulte vor beneficia de servicii de tip club, respectiv activități de socializare și petrecere a timpului liber

– Crerea a minim 2 parteneriate privind facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă

– Asistența persoanelor din GT privind accesul pe piața muncii.

– 100 tineri și 50 persoane adulte informate privind importanța unui stil de viață sănătos

– 20 sesiuni de educație pentru sănătate ( 15 participanți / sesiune x 2 sesiuni / grupă

– 15 întâlniri cu echipa de implementare

– 1 procedură evaluare stadiu implementare proiect

– 1 set instrumente evaluare stadiu implementare proiect

– 1 instrument managementul riscurilor

– 1 plan sustenabilitate întocmit (sustenabilitate asumată peste 6 luni)

– 1 procedură circuitul documentelor

– 20 întâlniri lunare de lucru

– 1 procedură arhivare documente proiect

– 1 procedură financiară

– 1 procedură achiziții proiect

– 1 plan vizibilitate

Date de contact Direcția de Asistență Socială

Adresă: Mun. Baia Mare, România,, str. Dacia nr.1, județ Maramureș, cod poștal 430406

Telefon: 0262 211 949 / 0262 211 959

E-mail: das@baiamare.ro

Pag. Web: www.baiamare.ro/ro/servicii-publice/Directia-Asistenta-Sociala

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close