GDPR

Procesarea datelor cu caracter personal în Creative Space se realizează în conformitate cu REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

Din acest punct de vedere, procesarea datelor cu character personal se realizează cu respectarea legii.  Compania noastră se angajează să ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră.

Durata procesării

Procesăm datele cu caracter personal atâta timp cât consimțământul dumneavoastră a fost acordat în mod valid, în conformitate cu durata exprimată în mod expres în formularul de consimțământ, pentru fiecare tip de procesare și caz particular în parte.

Consimțământul dumneavoastră este acordat în baza unei acțiuni clare, pozitive, în mod liber, expres, informat și neambiguu, care indică acordul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor cu caracter eprsonal.  Consimțământul e exprimat printr-un document scris, prin mijloace electronice sau printr-o devlarație orală.  Aceasta poate include bifarea unei căsuțe pe website-ul nostru, setarea unor parametri tehnici pe o platformă web sau un alt document scris sau electronic care indică în mod clar acceptarea de către dumneavoastră a procesării datelor personale.

Procesarea datelor cu caracter personal primite de la terți se limitează la stocarea, transferul și back-up-ul datelor.  Operatorii noștri nu realizează alte activități de accesare, vizualizare, redistribuire, modificare sau procesare în orice alt mod a datelor stocate pentru terți.  Pentru acest caz, obligația obținerii consimțământului și furnizării de informații cu privire la datele cu caracter personal revine în totalitate terțului.

Pentru activitățile de dezvoltare și testare software, utilizăm date anonimizate (anonimizarea presupune procesarea datelor cu caracter personal de asemenea manieră încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unui subiect de date fără utilizarea de informații adiționale, cu condiția ca informațiile adiționale necesare să nu fie stocate în același loc cu datele anonimizate și ca să fie luate măsurile tehnice și organizaționale pentru asigurarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Datele cu caracter personal în Creative Space sunt procesate:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de dumneavoastră („legalitate, echitate și transparență”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților dumneavoastră („limitări legate de stocare”);
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate exclusiv în următoarele situații:

 • v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Creative Space;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Creative Space;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Creative Space sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului

Categorii de date speciale (referitoare la originea etnică sau rasială, opinii politice, religioase sau filozofice, calitatea de membru sau afiliat al unor entități sau organizații, procesarea datelor genetice, biometrice pentru scopul identificării unei persoane, date cu privire la sănătate, viață sau orientare sexuală, etc) vor fi procesate exclusive în baza consimțământului explicit al persoanei vizate, pentru fiecare scop al procesării în parte.

Întreprindem toate măsurile rezonabile pentru asigurarea Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dumneavoastră  cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată sunt:

Informare și acces la date cu caracter personal

 1. identitatea și datele de contact ale Creative Space și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 2. datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
 3. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; 4.5.2016 L 119/40 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO
 4. în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de Creative Space sau de o parte terță;
 5. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 6. dacă este cazul, intenția Creative Space de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

Precum și

 1. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 2. existența dreptului de a solicita Creative Space, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 3. atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 4. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 5. dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 6. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră.

În situația în care am obținut datele dumneavoastră cu caracter personal de la terți, puteți solicita informații cu privire la :

 1. identitatea și datele de contact ale Creative Space și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 2. datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
 3. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
 4. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 5. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
 6. dacă este cazul, intenția Creative Space de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

De asemenea, aveți dreptul de a primi următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana dumneavoastră:

 1. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 2. în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de Creative Space sau de o parte terță;
 3. existența dreptului de a solicita Creative Space, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 4. atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 5. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (f) sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public; (g) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Vă vom furniza datele solicitate în următoarele condiții:

 1. într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 2. dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
 3. dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.
 4. Datele vor fi furnizate în conformitate cu prevederile Regulamentului și cu aplicarea prevederilor art. 14, alin. 5.

Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră:

Creative Space vă confirmă, la cerere procesarea datelor dumneavoastră cu character personal, respectiv   a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita Creative Space rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. (2)În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer. (3)Creative Space furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, Creative Space poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. (4)Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Aveți dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu character personal:

Puteți obține de la Creative Space, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține din partea Creative Space ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Creative Space are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 4.5.2016 L 119/43 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Creative Space în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Creative Space; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).

În cazul în care Creative Space a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, Creative Space, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Aveți dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul de a obține din partea Creative Space restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Creative Space să verifice exactitatea datelor; (b) dacă prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) dacă Creative Space nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Creative Space prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării Creative Space comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Creative Space vă informează cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Creative Space într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Creative Space căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Creative Space nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Creative Space demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Toate produsele și serviciile noastre oferă protecția datelor cu caracter personal prin design și implicit.

Având în vedere evoluția tehnologică, costurile implementării, natura, obiectul, contextul și scopul procesării, precum și riscurile (probabilitatea, severitatea) aferente drepturilor și libertăților persoanelor fizice datorate procesării datelor cu caracter personal, Creative Space implementează și menține măsurile tehnice corespunzătoare și eficiente pentru a implementa principiile și măsurile de siguranță în activitatea de procesare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul GDPR , inclusiv anonimizarea și minimizarea.

În calitate de persoană împuternicită, Creative Space și angajații săi acționează sub autoritatea procesatorului și nu procesează date decât la solicitarea expresă a procesatorului, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

În funcție de proiectele în care suntem implicați, procesăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Nume, prenume
 • Adresa poștală
 • Adrese de email
 • Cod numeric personal
 • Cate despre starea de sănătate a persoanei
 • Date de geolocalizare
 • Documente de studii, date despre nivelul de educație al persoanelor
 • Orice alte date cu caracter personal, la solicitarea expresă a deținătorilor

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close