Implementarea SDL

Strategia de Dezvoltare Sociala se doreste un model de planificare strategica participativa in teritoriul SDL- Cartier Vasile Alecsandri, care apare intr-un moment cheie al dezvoltarii sociale locale.

Daca, incepand cu anul 2017, in teritoriul SDL s-au implementat proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale locale, de crestere a accesibilitatii zonei, a capacitatii de organizare/ dezvoltare a spiritului civic in zona urbana marginalizata- Craica, acum este momentul investitiilor calitative, care sa abordeze integrat nevoile socio-economice ale locuitorilor zonei si sa conduca la incluziunea socio-profesionala.

Actorii sociali, din mediul public, privat si neguvernamental, cu competente in domeniile ocuparii fortei de munca, educatiei, sanatatii si asistentei sociale, au demarat procese participative de planificare strategica din anul 2014, cand s-a elaborat Strategia de Dezvoltare Sociala a Municipiului Baia Mare, moment in care s-au constitutit intr-o retea interinstitutionala, pe grupuri de lucru in domeniile dezvoltarii locale. Cooperarea interinstitutionala informala s-a consolidat prin implementarea de proiecte in parteneriat, initierea de actiuni si interventii comune, crearea de grupuri de lucru intersectoriale, colaborarea autoritati publice- grup de initiativa Craica.

Procesul de planificare a debutat cu constituirea formala a unui parteneriat intre autoritatea administratiei publice locale a Municipiului Baia Mare, organizatii neguvernamentale si reprezentanti ai mediului de afaceri. In urma activitatilor de promovare a mecanismului DLRC, fata de cei cinci membri fondatori ai Asociatiei Grupul de Actiune Locala Baia Mare, s-au mai alaturat doi reprezentanti ai mediului privat si un reprezentant din ZUM Craica (de etnie roma).

Membrii asociatiei au contribuit egal la realizarea unei SDL participative. Astfel, Asociatia Young Roma Maramures si Fundatia de Voluntari Somaschi, care au experienta in mobilizarea comunitatii – ZUM Craica si in domeniul facilitarii comunitare au realizat activitatile de cresterea capacitatii comunitatii (activitati culturale, sociale, sportive, recreative), implicare si consultare prin intermediul celor 6 intalniri cu membrii comunitatii, astfel incat sa se realizeze o analiza diagnostic a problemelor, nevoilor si resurselor comunitare care sa reflecte situatia reala din comunitate si sa fie integrate solutiile comunitatii in planul de interventii prioritare.

SC CERC SRL a realizat actiunile de crestere a capacitatii membrilor GAL de a derula procese participative de planificare strategica, prin parteneriate public-private si proiecte integrate (organizarea a 3 cursuri). In urma formarilor realizate, s-au derulat activitatile de consultare a locuitorilor din teritoriul SDL si a mediului institutional, s-au propus proiecte pe baza nevoilor identificate in comunitate si a solutiilor propuse de reprezentantii acesteia.

Municipiul Baia Mare si Fundatia HHC Romania au realizat animarea partenerilor sociali, prin promovarea GAL in mediul on-line, diseminarea scopului organizatiei catre actorii din mediul institutional (AJOFM, ISJ), privat si societate civila, prin organizarea de intalniri (1 focus-grup si 2 consultari publice) care au inclus: asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, facilitatori pentru educatie, asistenti sociali, reprezentanti ai ONG-urilor de pe langa biserici, reprezentanti ai mediului de afaceri, AJOFM, ISJ, reprezentanti ai scolilor din cartier, servicii de sanatate si prevenire a consumului de droguri.

Procesele de cooperare s-au extins si la nivel judetean (prin invitarea la intalniri a unor membri ai Comisiei judetene de incluziune sociala), regional (aderarea la Comitetul Regional NV pe problemele romilor) si national (promovare in cadrul Corpului Profesionistilor in Servicii Sociale din cadrul AMR).

Asociatia Grupul de Actiune Locala Baia Mare are asigurat un sediu, birou functional si are angajati un manager, asistent manager si facilitator comunitar, cu experienta in domeniul planificarii strategice participative, managementului de proiect si facilitarii comunitare. Totodata si-a dezvoltat o serie de proceduri de organizare si functionare.

Procesul planificarii strategice a debutat prin delimitarea teritoriului SDL si consultarea comunitatii, respectiv a membrilor CD GAL, asupra limitelor teritoriului, problemelor si posibilitatilor de a asigura accesul la facilitati a ZUM in cadrul teritoriului adiacent, pentru a asigura functionalitatea zonei. S-a validat teritoriul SDL- Cartier V. Alecsandri si ZUM Craica.

Etapa urmatoare organizarea cercetarii cantitative si calitative, respectiv sustinerea a 2 focus-grupuri cu reprezentantii teritoriului SDL (adulti si tineri) si un focus-grup cu mediul institutional public si privat. In paralel, au fost organizate intalnirile de informare si consultare asupra rezultatelor analizei diagnostic a problemelor, nevoilor si resurselor din teritoriul SDL. S-a declarat teritoriul SDL si ZUM Craica drept zone supuse interventiilor DLRC.

In paralel, s-au organizat consultari publice pe tema identificarii de solutii posibile cu reprezentanti ai teritoriului SDL, iar pe baza concluziilor acestor intalniri s-au consultat reprezentantii mediului institutional, public si privat, care au conturat impreuna cu membrii GAL masurile, interventiile si fisele de proiecte, astfel incat sa se asigure complementaritatea interventiilor si caracterul integrat al acestora in domeniile ocuparii pe piata muncii, educatiei, sanatatii si locuirii. S-a realizat consultarea publica a locuitorilor teritoriului SDL si tuturor partenerilor din mediul institutional/ specialisti privind prioritizarea masurilor si s-a definit lista proiectelor prioritare, care au fost validate impreuna cu intreg continutul SDL de catre CD GAL.

Aspectele inovative ale procesului de elaborare a SDL au constat in:

– Implicarea in GAL a organizatiilor care deja aveau puncte de lucru (centre sociale), furnizau servicii, derulau activitati/ proiecte in teritoriul SDL si in special in ZUM Craica;

– Implicarea reprezentatilor etniei rome: Asociatia Young Roma Maramures si reprezentant ZUM in CD GAL;

– Organizarea consultarilor in proximitatea ZUM Craica, in colaborare cu membrii Grupului de initiativa Craica;

– Cresterea competentelor in domeniile planificarii strategice, parteneriatelor public-private si managementului proiectului pentru toti specialistii – membri GAL: asistenti medicali, sociali, experti romi, mediatori sanitari, facilitator, etc. Acestia au utilizat competentele dobandite in conturarea solutiilor/ ideilor de actiuni ale reprezentantilor teritoriului SDL si ZUM in fise de proiecte;

– Implicarea in grupuri de lucru a reprezentantilor institutiilor cu competente in domenii conexe (ocupare, educatie, sanatate, asistenta sociala), pentru a contura solutii si interventii multisectoriale si integrate.

Finantarea SDL ar constitui o oportunitate de a solutiona vechi probleme ale teritoriului SDL legate de infrastructura de locuire sociala si la reteaua de utilitati publice, facilitare a accesului la servicii publice de calitate, la ocupare pe piata muncii, educatie si alte facilitati pentru locuitorii teritoriului SDL si ZUM.

Studiul de Referinta indica in teritoriul SDL de o populatie estimată de 25142 locuitori, din care 24492 locuitori pe străzile din Cartierul Vasile Alecsandri și 650 locuitori în Craica, cu o distributie echilibrata de gen si pe grupe de varsta, predominand familiile cu multi copii in ZUM. In teritoriul SDL avem 91% dintre locuitori de etnie romana si doar 5,5% de etnie roma, spre deosebire de ZUM Craica, cu 92% locuitori de etnie roma. 95% din locuitorii ZUM nu au absolvit 8 clase, din care 50% nu au nici un fel de scoala, iar 30% au doar scoala primara. In ZUM Craica jumatate din locuitori nu au loc de munca stabil, lucreaza la negru sau sunt zilieri. Majoritatea au acte de identitate provizorii, cu consecinte asupra accesului la servicii de sanatate, ocupare, educatie, acces la drepturi sociale. Locuitorii ZUM traiesc in adaposturi improvizate, fara a avea proprietate asupra terenului, acces la utilitati publice. În ceea ce privește situația persoanelor care trăiesc în risc de sărăcie, conform studiului de referință, venitul mediu lunar pe membru de familie este sub 300 RON pentru 54.9% din populația din ZUM Craica și pentru 6,2% din populația din teritoriul SDL.

Locuitorii din SDL si ZUM au probleme legate de situatia spatiilor verzi/ locuri de joaca, aspectul blocurilor, igiena zonei, oportunitatile legate de gasirea unui loc de munca, accesul la servicii publice, siguranta in propriile locuinte. Exista probleme legate de starea de sanatate a locuitorilor ZUM, lipsa asigurarilor/ accesului la servicii medicale, incadrarea intr-un grad de handicap (15%) din ZUM, lipsa serviciilor de screening si preventie.

În Craica există, de asemenea, o proporție mare de tineri între 15 și 24 ani care nu sunt încadrați în muncă și nici nu sunt înscriși într-o formă de educație: 56.7%, iar în teritoriul SDL este de 6.6%. Proporția persoanelor de 15 – 64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de învățământ este de 67.4% în Craica și 13.4% în teritoriul SDL. Proporția populației de 15 – 64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este în ZUM Craica de 92.1% și în restul teritoriului SDL de 14.7%.

Nevoile zonei constau in: centre pentru copii, centre vocationale, sprijin pentru gasirea unui loc de munca, cursuri de calificare/ programe de perfectionare/ formare profesionala, spatii de igiena, cantina sociala, locuinte sociale sau containere pentru locuire, unitati de invatamant accesibile, servicii educationale complementare, activitati extrascolare, sportive, educatie civica/ sanitara/ ecologica.

Strategia isi propune ca obiectiv general ”reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL”.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close