Necesitatea proiectului

Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă Problemele şi măsurile identificate au fost structurate pe următoarele sectoare: infrastructură, mobilitate urbană, locurire, spaţii publice urbane, ocupare, educaţie, acces la servicii, comunitate şi imagine publică. Infrastructură_problemele identificate au punctat existența zonelor nesistematizate (în special ZUM), fără racordare la utilitati, dar şi lipsa amenajărilor hidrografice și urbanistice, în special în zona ZUM. Măsurile necesare a fi întreprinse sunt în principal cele legate de construirea unei rețele rutiere și de utilități publice în zona de dezvoltare socială a teritoriului SDL, racordarea la rețelele municipale şi înlocuirea instalaţiilor vechi, reabilitarea urbanistică durabilă a zonelor de intervenție. Mobilitate urbanăproblema identificata este tocmai gradul scăzut al mobilităţii populaţiei, în special al celei din zona ZUM, în afara cartierului. În acest sens, se impun dezvoltarea/reabilitarea reţelei rutiere în special din teritoriul SDL, dezvoltarea de noi servicii/rute de transport în comun, respectiv transport şcolar, finalizarea proiectului drumului de centură a municipiului prin sudul teritoriului SDL, dar şi măsuri care să faciliteze accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi. În domeniul locuirii problemele identificate sunt cele legate de criza de locuinţe, în special cele sociale sociale, precum şi situaţia legală a acestora. Acestea pot fi rezolvate dacă se intervine prin legalizarea (autorizarea) locuirii in SDL/ZUM în teritoriul SDL, identificarea şi dezvoltarea urbanistică a zonelor de locuire socială adecvate stării sociale a beneficiarilor, reabilitarea şi/sau renovarea locuinţelor vechi, inclusiv reabilitarea termică. Spaţii publice urbane_problema principala este lipsa infrastructurii comunitare, în toată zona SDL existând o lipsa acută a spaţiilor recreative, de petrecere a timpului liber şi a activitaţilor de educaţie non-formală (copii, tineri, bătrâni), edificiilor culturale, centre comunitare, spatii verzi amenajate. În acest domeniu cele mai oportune măsuri vizează centrele comunitare sociale integrate (multifuncţionale), a furnizorilor de servicii sociale şi a centrului pentru copiii străzii, regenerarea spaţiilor publice urbane ca zone de integrare socială şi dialog comunitar (spaţii verzi, de joacă, spaţii culturale şi de petrecere a timpului liber) precum şi realizarea unei infrastructuri sanitare cu toalete și dușuri cu apă caldă și rece în zona locuințelor improvizate. Locuire_In teritoriul SDL exista zone de locuire improvizata, zone de baraci in ZUM, locuinte în stare avansată de uzură a instalaţiilor tehnice şi edilitare, izolaţii termice şi fonice de calitate slabă, cu lucrări curente de întreţinere a clădirilor nerealizate, și prin urmare, un cost ridicat al cheltuielilor de întreţinere. Din cauza situație neclare juridic, sunt limitate interventiile în ZUM, în special cele referitoare la infrastructura, mobilitate și în general, interventiile pentru imbunatatirea nivelului de trai. Solutiile identificate sunt: legalizarea în ZUM (unde este posibil) / soluții de relocare cu pachet de măsuri complementare de integrare, desegregare socială. Ocupare Nivelul scăzut de educaţie, abandonul şcolar timpuriu, şi lipsa calificărilor formale restrâng orizontul membrilor ZUM în găsirea locurilor de muncă, Locuitorii din teritoriul SDL (inclusiv cei din ZUM) au beneficat în ultimii ani de posibilitatea participării la diferite cursuri de perfecţionare organizate pe anumite linii de finaţare, dar cu toatete acestea inţiativele de antreprenoriat social au întârziat să apară. Solutia prrioritară identificată: Furnizarea adecvata profilului social al grupurilor tinta de servicii pe piata muncii locale. Educație_ Unităţile şcolare care deservesc teritoriul SDL se confrunta cu probleme legate de numărul mare de copii precum lipsa unor dotări şi amenajări. Analfabetismul, abandonul şcolar timpuriu reprezintă fenomene a căror procentaj este semnificativ, îngrijorăror fiind faptul că acestea riscă să se perpetueze şi asupra generaţiilor tinere. Cauzele sunt diverse dar pot fi sintetizate prin lipsa unor programe educative și de formare adaptate. Solutiile identificate sunt: Cresterea aportului educatiei non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică) la dezvoltarea personală a noi generatii; Creșterea capacității, diversității furnizării de servicii educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate; Construcția parteneriatului Școală – Comunitate – Părinți prin creșterea capacității partenerilor de participare activă în cadrul acestuia. Acces la servicii_Rezidenţii din Zona Craica au semnalat dificultăţile pe care le întâmpină în accesarea anumitor servicii, fie că este vorba de serviciile de sănătate, de cele pentru ocupare sau de accesare a drepturilor sociale. Discriminarea este prezentă în toate formele sale. Nu exista servicii publice in apropiere si locuitorii si-au exprimat dorinta de a avea in comunitate diverse servicii care momentan nu exista. Intervenţiile efectuate până în prezent au fost îngreunate şi datorită lipsei unei abordări integrate, comunitare și a unei metodologii interinstitutionale. Solutiile identificate sunt: Descentralizarea locală a serviciilor publice prin crearea și funcționarea punctelor de lucru din spatii publice urbane/ centre comunitare – sociale multifunctionale; Diminuarea segregarii și discriminarii institutionale. Comunitate_ Locuinţele construite ilegal, pe un teren care nu le aparţine au împiedicat dezvoltarea sentimentului de proprietate şi de apartenenţă din rândul locuitorilor ZUM. De aici şi dezinteresul acestora faţă de tot ce inseamnă binele comunităţii, aspect, igienă relaţii intercomunitarea, unitate în reprezentarea intereselor comune. În acţiunile de igienizare a zonei s-au implicat un număr relativ redus de locuitori, în condiţiile în care salubrizarea era una dintre cele mai stringente aspecte semnalate de către aceştia. Solutiile identificate sunt: Identitate vizuală_Problema centrala care creeaza imaginea negativă a ZUM și implicit a cartierului se referă la problemele legate de situația igienică din ZUM. Un alt aspect deloc de neglijat este infractionalitatea relativ ridicată în teritoriul SDL. Situația uneori tensionata dintre populația roma și ne-roma creeaza la rândul ei probleme de imagine în special prin reflectarea din mass-media. Solutiile identificate sunt: Definirea elementele unei identitatii vizuale asumate de comunitatea SDL/ZUM si promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din zona; Transpunerea principiilor/ valorilor integrate in identitatea vizuala in procesele de analiza si decizie ale dezvoltarii integrate a zonelor SDL/ZUM.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close